Home 자료실 연구소규정

연구소규정

논문투고 매뉴얼 및 제출 서류
ioct  Date : 2020-09-04 09:56:52     Hit : 19115

1. 논문투고 매뉴얼

2. 기타소득 입력 자료(투고자용)

3. 논문발간시 원문제공동의서(건기연)

파일 1 건설기술연구소_논문투고매뉴얼(20210429).pdf      Size : 3,431KB    Down : 20
파일 2 기타소득 입력 자료(투고자용).hwp      Size : 18KB    Down : 15
파일 3 논문발간시 원문제공동의서(건기연).hwp      Size : 32KB    Down : 15